خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 بهمن 1389 ساعت 12:35 http://www.ibna.ir/fa/naghli/97141/چاپ-هشتم-انتشارات-سمت-براي-تاريخ-ايران-باستان -------------------------------------------------- عنوان : چاپ هشتم انتشارات سمت براي «تاريخ ايران باستان» -------------------------------------------------- كتاب «تاريخ ايران باستان» نوشته دكتر محمود حريريان از زمان تأليف تا کنون چندين‌بار به چاپ رسيده است. اين كتاب تاريخي سرگذشت ايران در عصر ماد، هخامنشي و عصر خشايارشا تا پايان دوران ساساني را دربردارد و به رويدادهاي تاريخي مناطقي نظير مصر، آشور و بابل مي‌پردازد./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، ناشران كتاب هاي تاريخي هفته گذشته 106 عنوان كتاب در حوزه تاريخ و جغرافيا منتشر كرده اند. بين آثار منتشر شده، 83 عنوان تأليف و 23 عنوان ترجمه مشاهده مي شوند. همچنين 71 عنوان كتاب چاپ نخست و 35 عنوان تجديد چاپ بوده و 84 عنوان اين كتاب ها در تهران و 22 عنوان در شهرستان منتشر شده اند. شمارگان متوسط اين كتاب ها 2041 و متوسط صفحات آن 303 صفحه بوده است. آرژانتين، از تركان خاتون تا پادشاهي محلي، اماكن مقدسه در سفرنامه ها، اميرعباس هويدا، باستان شناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد، بحران تاريخ: بررسي توطئه نهم اسفندماه 1331، بحران حاكميت در عراق، پان تركيسم: ايران و آذربايجان، تاريخ آل بويه، تاريخ ايران از پيدايش تا انقراض سلسه پهلوي، تاريخ ايران اسلامي، تاريخ برامكه، تاريخ پانصد ساله تبريز از آغاز دوره مغولان، تاريخ تجزيه ايران، تاريخ جنگ هاي صليبي، تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، تاريخ كامل، تالشنامه، تجار و دهقانان ايران در عصر مشروطه خواهي، تمدن ساساني، جمهوري آذربايجان، جنگ سرد، دانمارك، روز 30 تيز ميدان بهارستان، سرگذشت گاندي، شهريار دادگستر، طبقات ناصري، كاشان شناسي، كوروش كبير، گنجينه تاريخ ايران: حكومت در عهد باستان، گوشه هايي پنهان توطئه براي تجزيه مهاباد، مباني جغرافياي روستايي، يونان، تاريخ هخامنشي و... از جمله كتاب هاي منتشر شده در زمينه تاريخ و جغرافياست. کتاب تاريخ ايران باستان نوشته دكتر محمود حريريان به شيوه علمي و بر اساس مستندات و کشفيات باستان شناسي درباره گذشته تاريخي ايران نوشته شده است. اين كتاب در باب تاريخ و تمدن و فرهنگ گذشته ممالک مهم دنيا به ويژه يونان، روم، سوريه، مصر، عربستان، ميان رود، هند و... است چنانکه هنگام مطالعه اين اثر تنها با تاريخ و سرگذشت سلسله هاي ايراني ماد، هخامنشي، اشکاني و سلسله يوناني سلوکي آشنا نمي شويم، بلکه در زمينه تاريخ خاورميانه امروز و يونان باستان اطلاعات دست اول خواهيم يافت. تاريخ ايران باستان از زمان تأليف تاکنون چندين بار به چاپ رسيده است. اين كتاب همواره مورد استقبال پژوهشگران حوزه تاريخ و علاقه مندان به ايران باستان قرار گرفته است. موضوع اصلي اين كتاب سرگذشت ايران در عصر ماد، هخامنشي و عصر خشايارشا تا پايان دوره تاريخي ساسانيان است و در کنار تاريخ ايران رويدادهاي تاريخي مناطقي نظير مصر، آشور، بابل، سوريه، فلسطين و... نيز در اين جا مطرح مي شود. اين كتاب براي دانشجويان دوره كارشناسي رشته تاريخ در بخشي از درس تاريخ ايران باستان و رشته فرهنگ و زبان هاي باستاني در درس اساطير ايران و رشته باستان شناسي در بخشي از درس اسطوره شناسي تهيه شده است. اين كتاب در چهار بخش تقسيم شدهكه بخش اول به بررسي اجمالي مشخصات طبيعي ايران مي پردازد و بخش دوم خلاصه اي از باستان شناسي پيش از تاريخ ايران را دربردارد. بخش دوم چهار فصل را دربردارد كه به روش هاي بررسي آثار باستاني ادوار پيش از تاريخ ايران، خلاصه اي از تاريخچه مطالعات باستان شناختي در ايران، ايران در دوره جمع آوري غذا و ايران در دوره نو سنگي مي پردازد. بخش سوم به تاريخ اساطيري ايران اشاره مي كند و پنج فصل را دربردارد كه كليات، سه هزار سال نخستين، سه هزار سال دوم، پايان سه هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سوم و سه هزار سال چهارم در دوره تاريخ ايران باستان، فصل هاي مختلف اين بخش را به خود اختصاص داده است. بخش چهارم نيز تاريخ و تمدن ايلام باستان را به تصوير مي كشد و پنج فصل را به خود اختصاص داده است. منشأ ايلام و ايلاميان و حدود ايلام، ايلام پيش از تاريخ، تاريخ سياسي ايلام، فرهنگ وتمدن ايلام و حيات اجتماعي و زندگي روزمره در ايلام از جمله بخش هاي مختلف اين فصل است.