خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 بهمن 1397 ساعت 11:23 http://www.ibna.ir/fa/gallery/271788/1/دیوارنگاری-های-موضوع-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران -------------------------------------------------- عنوان : دیوارنگاری های با موضوع کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران -------------------------------------------------- نقش دیوارنگاری های شـهري در اعتلای فرهنـگ،هويـت ملـي، حيـات جمعي شهري، تبليغات و آموزشهاي شهروندي امري انكارناپذيراست.در شهر کاشان بخشی از دیوارنگاری های شهر به زیبایی به معرفی یارمهربان پرداخته است. متن :