به همت موسسه خانه کتاب؛

«چهل سال نشر ایران» منتشر شد

کتاب «چهل سال نشر ایران» در دو بخش و چهار فصل 40 سال فعالیت تولید کتاب در کشور را در قالب آمار به تصویر کشیده است.
«چهل سال نشر ایران» منتشر شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) کتابچه «چهل سال نشر ایران» از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.

این کتاب شامل دو بخش «کتاب» و «ناشر» و چهار فصل ناشران حقوقی در چهل سال پس از انقلاب اسلامی(1396-1357 )، آمار ناشران حقوقی عضو شابک(از سال 1372 تا 1396 )، ناشران حقیقی در چهل سال پس ازانقلاب اسلامی (1396-1357 ) و ناشران حقیقی عضو شابک از سال(1372 تا 1396) پدیدە ناشران حقیقی (ناشر مؤلف) قیمت کاغذ پس از انقلاب اسلامی(1396-1376 )

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:  
«برآینـد کلـی مـرور 69 نمـوداری کـه در ایـن کتـاب عرضـه شـده، به‌ویـژه از نظـر تعـداد عناویـن و تعـداد ناشـران رشـد و تکامـل و فزونـی را نشـان می‌دهنـد. اکثـر نمودارهـا نشـان می‌دهنـد در دهـە نخسـت کـه دوران تثبیـت نظـام جمهـوری اسـلامی و سـپس جنـگ تحمیلـی را ً صنعـت نشـر هنـوز جـان نگرفتـه بـود، لـذا در کمتریـن حـد تولیـد و تحـرک قـرار داشـت. امـا در دهـۀ دوم، بـا پایـان پشـت سـر نهادیـم، طبیعتـا جنـگ و آغـاز بـه کار دولـت سـازندگی) دولت‌هـای پنجـم و ششـم، (نظام‌هـای مدیریتـی و اقتصـادی صنعـت نشـر نیـز قـوام یافـت و آرام آرام رو بـه بالندگـی نهـاد. دهـە سـوم، همزمـان بـا دولـت اصلاحات) دولت‌هـای هفتـم و هشـتم، (دوران جهـش و شـکوفایی صنعـت نشـر بـود. در ایـن دهـه، تعـداد عناویـن به سـرعت افزایـش یافـت و بیشـترین مجمـوع شـمارگان در یـک سـال (1385) در ایـن دهـه اتفـاق افتـاد. نمودارهـا نشـان می‌دهنـد از اواخـر دهـە سـوم تـا نیمـە دهـە چهـارم، یعنـی در دوران دولت‌هـای نهـم و دهـم، از شـتاب پیشـین کاسـته شـده اسـت.  تحمیــل ظالمانــۀ تحریم‌هــای بین‌المللــی از عوامــل اصلــی ایــن رکــود نســبی بــود. امــا در نیمــە دوم دهــە چهــارم، در پــی برجــام در دولــت یازدهـم، صنعـت نشـر بـار دیگـر جـان گرفـت و دوران رکـود پیشـین را نیـز جبـران کـرد بـه نحـوی کـه در پایـان دهـە چهـارم (1396 )تعـداد عناویـن کتاب‌هـا بـه رکـورد 114.99 عنـوان رسـید.» 

نیکنام‌حسینی‌پور؛ مدیرعامل موسسه خانه کتاب که مقدمه این کتابچه به قلم وی به رشته تحربر در‌آمده، تاکید شده است؛ «در ایـن اثـر کـه تـاش شـده در عیـن اختصـار و گزیـده بـودن، جامع‌تریـن و فراگیرتریـن آمـار و اطلاعات قابـل اسـتخراج از بانـک اطلاعات خانـه کتـاب عرضـه شـود، امیـدوارم ایـن آمـار مـورد اسـتفادۀ برنامه‌ریـزان و تصمیم‌گیـران فرهنگـی قـرار گیـرد.»

کتابچه «چهل سال نشر ایران» با شمارگان 500 و بهای 120 هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است. 

برای دریافت متن کامل کتاب چهل سال نشر ایران» اینجا کلیک کنید. 
کد مطلب : ۲۷۱۵۹۷
http://www.ibna.ir/vdci3zaryt1ayw2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما