گزارش نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/۲

بیشترین مطالعه شهروندان تهرانی، کتاب‌های درسی است

نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشان می‌دهد شهروندان تهرانی بیشترین مطالعه‌شان در حوزه کتاب‌های درسی و کمک‌درسی است. میانگین مطالعه کتاب‌های درسی و کمک‌درسی در شبانه‌روز برای تهرانی‌ها ۳۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه است.-
بیشترین مطالعه شهروندان تهرانی، کتاب‌های درسی است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در یک نظر سنجی در سطح شهر تهران میزان مطالعه و مسایل مربوط با آن را در سال ۱۳۹۰ بررسي كرده است.

میزان مطالعه منابع درسی و کمک‌درسی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در تقسيم‌بندي مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۸ تن (بیش از ۱ درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند، ۱۶ تن (۲ و نیم درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه در ۲۴ ساعت مطالعه می‌کنند، ۲۳ تن (۳ و نیم درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه مطالعه مي‌كنند،۴۰ تن (۶ درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه در شبانه روز مطالعه مي‌كنند، ۴۴ تن (۷ درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیق مطالعه می‌کنند، ۵۶ تن (حدود ۸ و نیم درصد) از ۱۲۰ دقیقه بیشتر مطالعه می‌کنند و در نهایت ۴۶۶ تن (بیش از ۷۱ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه منابع درسی و کمک‌درسی نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه منابع درسی و کمک‌درسی شهروندان تهرانی ۳۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه است.

میزان مطالعه انواع نشریه و مجله افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در رنج‌های مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۱۶۱ تن (۲۵ درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه،۱۲۶ تن (۱۹درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه،۷۰ تن (۱۱ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، سه تن (نیم درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، ۱۸ تن (سه درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه و  هشت تن (بیش از یک درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه مي‌كنند و در نهایت ۲۶۷ تن (حدود ۴۰ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه انواع مجله و نشریه نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه شهروندان تهرانی در حوزه مجلات و نشریه‌ها ۲۱ دقیقه و ۱ ثانیه است.

میزان مطالعه روزنامه افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در رنج‌های مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۲۰۴ تن (۳۱ درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه، ۱۳۰ تن (۲۰ درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه، ۵۷ تن (۹ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۵ تن (کمتر ۱ درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، هشت تن (بیش از يك درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه، ۶ تن (۱ درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۲۴۳ تن (حدود ۳۷ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه روزنامه نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه روزنامه شهروندان تهرانی ۱۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه است.

میزان مطالعه منابع مکتوب اینترنتی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در رنج‌های مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۴۶ تن (هفت درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه،۵۳ تن (۸ درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه ، ۵۰ تن (حدود ۸ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه،  ۹ تن (۱ و نیم درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، ۳۳ تن (۵ درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه و ۲۴ تن (حدود ۳ و نیم درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۴۳۸ تن (حدود ۶۷ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه منابع اینترنتی نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه منابع اینترنتی شهروندان تهرانی ۲۴ دقیقه و ۲ ثانیه است.

میزان مطالعه منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیکی، نرم‌افزارهای کتابخانه، مقالات و ...) افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در رنج‌های مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۱۵ تن (حدود ۲ و نیم درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه، ۱۶ تن (۲ و نیم درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه، ۳۳ تن (حدود ۵ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۲۴ تن (۳ و نیم درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، ۱۱ تن (۲ درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه، ۹ تن (حدود ۱ ونیم درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۵۴۵ تن (حدود ۸۳ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیکی، نرم‌افزارهای کتابخانه، مقالات و ...) نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیکی، نرم‌افزارهای کتابخانه، مقالات و ...) شهروندان تهرانی ۱۱ دقیقه و ۵ ثانیه است.

میزان مطالعه کتاب‌های غیردرسی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در تقسيم‌بندي مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۸۱ تن (بیش از ۱۲ درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه،  ۹۰ تن ( ۱۴درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه، ۱۲۰ تن (۱۸ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۹۹ تن (۱۵ درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه،  ۳۵ تن (پنج و نیم درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه،۲۱ تن (بیش از ۳ درصد)  بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۲۰۷ تن (بیش از ۳۲ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه کتاب‌های غیردرسی نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه کتاب‌های غیردرسی شهروندان تهرانی ۳۵ دقیقه و ۱ ثانیه است.

میزان مطالعه کتاب‌های دینی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در تقسيم‌بندي مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۱۲۰ تن (۱۸ و نیم درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه، ۹۵ تن ( ۱۴ و نیم درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه، ۱۰۶ تن (۱۶ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۵۹ تن (۹ درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه،۱۳ تن (۲ درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه، دو تن (حدود نیم درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۲۵۸ تن (۳۹ و نیم درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه کتاب‌های دینی نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه کتاب‌های دینی شهروندان تهرانی ۱۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه است.

میزان مطالعه کاری و شغلی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در رنج‌های مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۲۳ تن (۳ و نیم درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه، ۱۶ تن ( ۲ و نیم درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه، ۳۲ تن (۵ درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۲۷ تن (چهار درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه،۲۲ تن (۳ و نیم درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه، ۱۶ تن (دو و نیم درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنندو در نهایت ۵۱۷ تن (۷۹ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل مطالعه کاری و شغلی نیستند.

در مجموع میانگین مطالعه کاری و شغلی شهروندان تهرانی ۱۷ دقیقه و ۲۷ ثانیه است.

میزان گوش دادن به کتاب‌ها و منابع صوتی افراد بر حسب دقیقه در طول شبانه‌روز، از یک هزار و ۲۰ تن که در این نظرسنجی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ۶۵۳ تن در تقسيم‌بندي مختلف (خیلی کم، کم‌، زیاد و ...) اهل مطالعه هستند که از این تعداد ۲۰ تن (۳ درصد) از یک تا ۱۵ دقیقه،  ۱۹ تن ( حدود ۳ درصد) بین ۱۶ تا ۳۰ دقیقه در ۲۴ ساعت، ۱۶ تن (۲ و نیم درصد) از ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۲۲ تن (۳ ونیم درصد) از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، دو تن (حدود نیم درصد) از ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه، سه تن (نیم درصد) بيش از ۱۲۰ دقیقه در شبانه‌روز مطالعه می‌کنند و در نهایت ۵۷۱ تن (۸۷ درصد) از مطالعه‌کنندگان این پژوهش اصلا اهل گوش دادن به کتاب‌ها و منابع صوتی نیستند.

در مجموع میانگین گوش دادن به کتاب‌ها و منابع صوتی شهروندان تهرانی ۵ دقیقه و ۹ ثانیه است.

میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبانه‌روز به ترتیب عبارت است از: انواع کتاب‌های درسی و کمک‌درسی ۳۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه، انواع کتاب‌های غیر‌درسی ۳۵ دقیقه و ۱ ثانیه، منابع اینترنتی ۲۴ دقیقه و ۲ ثانیه، انواع نشریه و مجله ۲۱ دقیقه و ۱ ثانیه، روزنامه ۱۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه، انواع کتاب‌های دینی ۱۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه، مطالعات کاری و شغلی ۱۷ دقیقه و ۲۷ ثانیه، منابع کامپیوتری ۱۱ دقیقه و ۵ ثانیه و گوش‌دادن به کتاب‌ها و منابع صوتی ۵ دقیقه و ۹ ثانیه. در مجموع میانگین مطالعه منابع گوناگون برای هر شهروند تهران در شبانه‌روز ۱۸۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه است.

کد مطلب : ۱۳۹۱۳۹
http://www.ibna.ir/vdcdsn0fnyt0sf6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما