کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه توسط انتشارات موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران راهی بازار نشر شد.
کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» منتشر شد
به گزارش  خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی»  به بررسی خدمات هوش مصنوعی در تولید علوم اسلامی و انسانی می پردازد. این کتاب به نقشه راهی برای پژوهشگران حوزوی علاقه‌مندان به مباحث هوش مصنوعی است.

بهروز مینایی‌بیدگلی،  دبیر علمی همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی در مقدمه این کتاب آورده است: «‌هـوش مصنوعـی را باید گسـتره پهناور تاقی بسـیاری از دانش‌هـا، علوم و فنون قدیـم و جدیـد دانسـت که کاربردهـای گوناگـون و فراوانی در علـوم رایانه، علوم مهندسـی، علوم زیسـتی، پزشـکی، علوم اجتماعی و بسـیاری از علوم دیگر دارد.

امـروزه به‌دلیـل وجـود حجـم بالایـی از متـون اسـامی، فقهـا و پژوهشـگران حـوزوی نیازمنـد آن هسـتند کـه به تمامـی جوانـب یک موضـوع اعـم از قوانین طبیعـی، عرفـی و شـرعی پیرامـون آن اشـراف کامـل داشـته‌باشـند تـا بتوانند در مـورد آن اظهارنظـر کننـد یـا حکـم جدیـدی را اسـتنباط کنند. ایـن جوانب می‌بایسـت به گونـه‌ای هوشـمندانه و سـازمان یافته در اختیـار فقیه قـرار بگیرد تا فراینـد اسـتنباط را بـرای وی تسـهیل و تسـریع کند.

موتورهـای جسـت‌وجوی معنایـی و فناوری‌هـای هوشـمند پـردازش متـن، می‌تواننـد ایـن جوانـب را بـا سـرعت و دقـت قابل قبـول در اختیـار فقیـه قـرار دهنـد. در حـال حاضـر موتورهـای جسـت وجوی معنایـی می‌تواننـد متونـی که  عیـن آن عبارت ً به‌عبـارت موردنظـر اشـاره می‌کننـد را بیابند بـدون اینکه لزوما در متـن موجود باشـد.»

لزوم حرکت به سمت کاربست سامانه‌های هوشمند، دستاوردهای موجود هوش مصنوعی در مرزهای دانش، دستاوردهای اولیه هوش مصنوعی در حوزه دین، سامانه‌های هوشمندی پیشنهادی، تحلیل سامانه‌های هوشمندی موجود در علوم اسلامی، تقسیم‌بندی خدمات هوشمند و... ازجمله سرفصل های این کتاب هستند.

کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» در ۱۰۰صفحه با شمارگان ۷۰۰نسخه و بهای ۱۵هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، منتشر شد.
 
کد مطلب : ۲۹۷۳۱۳
http://www.ibna.ir/vdccsmqi12bqo18.ala2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما