گفت‌وگو با مدیر کتابفروشی «آگورا» در مهاباد؛

فروش کتاب با تخفیف تعطیلی کتابفروشی‌ها را در پی دارد

مدیر کتابفروشی «آگورا» مهاباد معتقد است که فروش کتاب با تخفیف، نه‌تنها سودی برای کتابفروشان ندارد؛ بلکه خیانت بە هم‌صنفی‌های این رسته شغلی است و سبب می‌شود که کتابفروشی‌ها از رونق بیفتند و کم‌کم با خطر تعطیلی مواجه شوند.
فروش کتاب با تخفیف تعطیلی کتابفروشی‌ها را در پی دارد
پیمان علیپور، مدیر کتابفروشی «آگورا» مهاباد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه بی‌گمان فعالیت در پیشه کتابفروشی در شهر مهاباد به‌دلیل تاریخچه درخشان این شهرستان در حوزه تأسیس کتابخانه و کتابفروشی‌ آسان نیست، افزود: ایدە تاسیس کتابخانە در شهر مهاباد بە دوران صفویە و بە روزگار زمامداری «بوداق سلطان» در این شهر برمی‌گردد. در سال ١٠٨٩ هجری قمری بە فرمان حاکم وقت، کتابخانەای نفیس و ارزشمند  در مرکز علمی «مسجد سور» (سور در زبان کوردی بە معنی سرخ است) تاسیس می‌شود کە بر اساس وقف نامە مربوط  بە آن کتابخانه، استفادە از کتاب‌های آن برای عموم زنان و مردان آزاد بودە است.

وی افزود: از آن دوره بە بعد سنت تاسیس کتابخانە در شهر مهاباد پا می‌گیرد و شاهد ایجاد کتابخانەهای متعدد شخصی و همچنین دیگر مراکز دینی و فرهنگی هستیم. اما در اواخر سال ١٣٢٧ هجری شمسی بە ابتکار روانشاد «حاج محمد خلیل موفقی» نخستین «کتابفروشی» مدرن در این شهر ایجاد و باعث نقطە عطفی در تاریخ کتاب و کتابخوانی شهرستان مهاباد می‌شود.

علیپور در ادامه درباره نحوه ورود خود به حرفه کتابفروشی گفت: چند سال پس از فارغ‌التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد رشتە فلسفه اخلاق، ایدە تاسیس کتابفروشی بە ذهنم متبادر شد و «کتابفروشی آگورا» در 1396/05/01 با آگاهی کامل از این سابقە تاریخی تاسیس شد، بە امید آنکە هم بتواند هم میراث‌دا‌ر خوبی برای این گذشتە فرهنگی باشد و هم بتواند بە ارتقا کیفیت حرفه کتابفروشی در این شهر کمک کند. «آگورا» واژەای یونانی است بە‌معنای «مرکز شهر» کە «سقراط» فیلسوف پرآوزاە برای نخستین بار در «آگورا» با مردم بە بحث و گفتگو و تبادل اندیشە پرداخت.
 

وی اظهار کرد: کتابفروشی ما در حوزه کتاب‌های تاریخی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ادبی، و همچنین کتاب‌های کُردی فعالیت می‌کند. همچنین در این راستا در چند سالە گذشتە تلاش خود را برروی دو محور متمرکز کردە‌ایم؛ از سویی جلب اعتماد خوانندگان سنتی و قدیمی شهرستان از طریق تامین و ارائە کتاب‌هایی کە مورد علاقە آن‌هاست از ناشرین معتبر، نویسندگان سرشناس و مترجمان چیرە دست و سوی دیگر ایجاد نسل جدیدی از کتابخوان‌ها و توسعه فرهنگ کتابخوانی و مطالعە در مهاباد  آن هم از طریق ارائە عناوین جدید کتاب و معرفی نویسندگان بە‌روز بە مخاطبین بودە است.

عرضه کتاب‌های کپی، خیانت در حق نویسندگان است
وی افزود: هدف اصلی ما در این کتابفروشی برخوردی کاملا حرفەای با فعالیت کتابفروشی است. به‌طور قطع حرفه کتابفروشی پلی بین ناشران، نویسنده‌گان، مترجمان و خوانندگان است و بر این اساس کتابفروشی خود را ملزم بە تهیە کتاب فقط از ناشرین معتبر کردە و از ارائە کتاب‌های افست و کپی کە متاسفانە در سطح کتابفروشان شهرستانی بە امری عادی تبدیل شدە است، جدا خودداری کردەایم.

علیپور ادامه داد: همچنین ما در در تلاش هستیم امر اخلاقی را بە حرفە کتابفروشی دوچندان پیوند دهیم و بر این اساس بیش از پیش خود را ملزم بە رعایت اصول اخلاقی در این حوزە کردەایم. بر این اساس در تلاش هستیم کتاب‌هایی از مترجمین چیرە‌دست، با سابقە، معتبر، نویسندگان پژوهشگر و سرشناس ارائە دهیم و برای این مهم مجموعه کتاب‌های ارائە شدە در این کتابفروشی کاملا دستچین شدە و با وسواس شدید از لحاظ محتوا و ترجمه تهیە می‌شود. از سوی دیگر ما در ٤ سال گذشتە علی رغم تورم شدید و چندین برابر شدن قیمت کتاب‌ها بە هیچ عنوان افزایش قیمت نداده‌ایم و کتاب‌ها را با همان قیمت درج شدە در پشت جلد کتاب‌ها و بدون لیبل ارائە دادە‌ایم.

مدیر کتابفروشی «آگورا» مهاباد گفت: یکی از اقدامات مبتکرانە کتابفروشی ما کە در چند سال گذشتە کە مورد استقبال جامعه فرهنگی مهاباد بودە تلاش برای تهیە کتاب‌های چاپ چندین سال گذشتە و ارائە آنها با همان قیمت درج شدە در پشت جلد کتاب‌ها است کە این کار در چند سال گذشتە کمک شایانی بە افزایش سرانە مطالعە در شهرستان مهاباد کردە است. بە کمک ناشرینی همچون امیرکبیر، سخن، علم، علمی و فرهنگی کە قیمت کتاب‌های چاپ چند سال گذشتە خود را افزایش ندادە‌اند، توانستە‌ایم بە افراد بسیاری کە بە خاطر گرانی کتاب از کتابخوانی محروم بودە‌اند، کتاب ارائە دهیم.
 

وی بیان کرد: هم زمان با شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه ١٣٩٨، کتابفروشی ما هم شیوە کاری خود را از فروش حضوری بە فروش مجازی و ارسال رایگان تغییر داد. بر همین اساس روزانە کتابها در صفحە اینستاگرام کتابفروشی معرفی می‌شد و همشهریان مهابادی کتاب‌های مورد علاقە خود را سفارش می‌دادند و در جلوی منزل و با ارسال رایگان بە آنها تحویل دادە می‌شد کە خوشبختانە استقبال خوبی از آن شد.

رضایتمندی خوانندگان به‌جای گردش مالی کتابفروشی‌ها
وی افزود: برای اینکه بتوانیم خوانندگان جدید را که در 3 سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت کتاب از مطالعه و خرید آثار جدید دور شده‌اند، جذب کنیم باید تلاشی جدی و همگانی در رفع مشکلات و موانع صورت بگیرد.

علیپور گفت: رضایتمندی خوانندگان به‌جای گردش مالی کتابفروشی‌ها در اولویت و سرلوحه فعالیت قرار گیرد و باید گفت کە سعادت «کتابفروشی آگورا» نە در حجم فروش کتاب بلکە در رضایتمندی خوانندگان و آیندگان است.

مدیر کتابفروشی « آگورا » مهاباد با بیان اینکه پرداخت بە موانع و مشکلات پیش از آنکە باعث حل آنها شود در این شرایط باعث آزردە شدن خاطرمان می‌شود، افزود: همین بحث نمایشگاە کتاب است کە هر سال دقیقا یک ماە باعث نابودی کتابفروشی‌ها می‌شود چون کتاب را با تخفیف ارائە می‌دهند ولی آیا متولیان نمایشگاە کتاب هیچ وقت حاضر نیستند دست از سود  کلانی کە برپایی نمایشگاه نسیبشان می‌کند بردارند.

وی گفت: همچنین فروش اینترنتی با تخفیف از سوی ناشران این روزها همە گیر شدە و کمر کتابفروشی‌ها را شکستە است و ناشر بە عنوان تولید کنندە حق ندارد تک فروشی کند، آنهم با همان تخفیفی کە بە کتابفروش‌ها کتاب می‌دهد و حتی من در سفرم به تهران می‌دیدم که بعضی ناشران با تخفیف ٢٠ درصد و ٣٠ درصد ارسال رایگان هم دارند که این یعنی دور زدن حرفە کتابفروشی، یعنی مسئولین امر این را نمی‌بینند؟! مسئولان باید برای یک بار هم شدە معلوم کنند کە کتابفروشی یک شغل واقعی است یا شغل کاذب!! کە با انواع ترفند‌های تخفیف سعی در دورزدن آن دارند.

علیپور ادامه داد: در کتابفروشی «آگورا» معتقد هستیم که افزایش قیمت کتاب خیانت بە خوانندگان و جامعە کتابخوان است و پدیدە تخفیف خیانت بە هم‌صنف و خیانت بە کتابفروشان است و وقتی در کتاب که بە عنوان یک کالا قیمت آن روی خود محصول درج شدە، وقتی حرف از تخفیف بە میان می‌آید معلوم می‌شود که یک عمل غیر اخلاقی رخ دادە است.

وی در پایان گفت: مفهوم تخفیف همیشە این فکر را بە ذهن متبادر می‌کند کە ناحقی و زیادە‌خواهی در میان بودە است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تلاش کند کە ناشران با مناسب‌ترین قیمت، کتاب‌های خود را قیمت‌گذاری کنند و نظارت مستمر بر کتابفروشی‌ها داشتە باشند کە کتاب را بە قیمت دلخواه خود ارائە ندهند.
گزارشگر
فاطمه صمدزاده
کد مطلب : ۲۹۳۷۴۵
http://www.ibna.ir/vdchkxnim23nwqd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
United Kingdom
عطا
سپاس و تشکر از مصاحبه مفید و باارزشتون.واقعا خودم یکی از مشتریهای کتابفروشی آگورا هستم واقعا این کارشون که قیمتها را دستکاری نمیکنند جای تقدیر و دستمریزاد داره خواستم از این تریبون از زحماتی که در این چند سال برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مهاباد انجام داده تشکر کنم