انتشار فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» برای اولین‌بار

 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۲
 
 
فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» برای اولین بار با تلفیق دو فصلنامه ادبیات و هنر منتشر شد.
 
به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، سردبیر پیشین فصلنامه نقد کتاب ادبیات «مصطفی موسوی» و فصلنامه نقد کتاب هنر با سردبیری «علی بوذری» بود، که اکنون فصلنامه نقد کتاب هنر و ادبیات با سردبیری مریم حسینی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء منتشر می‌شود. 

در شماره اول فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر»، علاوه بر سخن مدیرمسئول با عنوان «سرسخن» و
سخن سردبیر با عنوان «تولدى دیگر»، مقاله آغازین با عنوان «چگونه مقاله‌اى در نقد و بررسى کتاب بنویسیم؟» در پاسخ به چراهایى که هنگام خواندن کتاب برایمان پیش می‌آید، با ترجمه مهرناز شیرازى‌عدل آورده شده است.

نقد و بررسى کتاب «پژوهشى انتقادى کاربردى در مکتب‌هاى ادبى»، در بخش نقد شفاهى و «به فرهنگ باشد روان تندرست» نقدى بر کتاب فرهنگ‌واره لغات و ترکیبات عربى شاهنامه، «سوژه در پیچ و خم داستان پسامدرن ایران» با نگاهى انتقادى به کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانى پسامدرن ایران و «ما و ناگزیریمان از کاربست نظریه‌هاى ادبى» با نگاهى انتقادى به کتاب سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام و کاستی‌هاى روش‌شناسانه آن از دیگر مطالب این فصلنامه است.

در ادامه علاوه بر «موراکامى در مترو» که به بررسى رمان مترو اثر هاروکى موراکامى می‌پردازد،نقد و بررسى جدیدترین تصحیح دیوان منوچهرى، نقد کتاب در ستایش امر واقعى، معرفى و بررسى کتاب گوستاو کوربه و انقلاب1848 و گزارشى از کتاب دین ملک طاووس: یزیدی‌ها و جهان معنوى آن‌ها مجموعه مطالبی است که ذیل عنوان نقد تصحیح متن آورده شده است.

معرفى کتاب‌های «راهنماى نظریه ادبى» و «متن و تصویر در هنر سده‌هاى میانه ایران» از دیگر بخش‌های این فصلنامه است.

در بخشی از سخن مدیرمسئول این نشریه که برعهده مدیرعامل موسسه خانه کتاب، نیکنام حسینی‌پور است، آمده است: «فصلنامه نقد کتاب» در طول عمر خود به‌دنبال دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریتی شاهد فراز و فرود فراوان بوده و بارها در روش، محتوا، زمان انتشار و یا عنوان آن تغییراتی ایجاد شده، اما بنای مسئولان فرهنگی به‌ویژه مدیران خانه‌کتاب، هرگز بر عدم انتشار این نشریه نبوده است؛ چراکه از اهداف بنیان‌گذاری آن اطلاع‌رسانی و نقد و معرفی کتاب و کمک به ارتباط خلاق میان پدیدآورندگان، ناشران و سایر فعالان عرصه نشر و فرهنگ کشور است، که خود از سنگ بناهای فعالیت خانه‌کتاب است.

نشریات خانه‌ کتاب نیز به دلایل گوناگون هم‌چون دیگر نشریات، گاه در معرض تغییر و تحول بوده است. وقفه‌های کوتاه چندماهه در انتشار فصلنامه، تغییراتی که در نام نشریه رخ داده، هم‌گامی آن با موضوعات دیگر، تغییر سردبیران، تحول در خط مشی نشریه و چاپ آن به شکل ماهنامه یا فصلنامه، به ضرورت و در موقعیت‌های خاص پیش آمده، اما انتشار آن هیچگاه متوقف نشده است. این فصلنامه بر سعی وافر تمامی سردبیران و همکاران پیشین نشریه و نویسندگانی که در طی سال‌های متمادی با آن همکاری داشته‌اند؛ ارج می‌نهد و به یاری خداوند متعال، در این هنگام نیز همچون گذشته با هدف معرفی و نقد تازه‌های کتاب در ایران و دیگر کشورها منتشر می‌شود.»
  
در ادامه مریم حسینی سردبیر جدید این فصلنامه دربخشی از مقدمه‌اش بر این شماره می‌نویسد: «ضمـن سپاسگزارى از تمامى سـردبیران پیشین و قدردانى از تـلاش آن‌هـا براى تـداوم بخشـیدن بـه جریان نقـد کتاب در ایـران و همچنین مسـئولان خانـه‌کتاب که به‌هرحـال موجبـات روشـنایى ایـن چـراغ را فراهـم آورده‌انـد،گفته است: امیـدوارم دوره جدیـد که در زمـان اضطـرار و برهـه‌اى دشـوار فرصت نشـر یافتـه اسـت؛ بتواند همچـون دوره‌هاى پیشـین موفـق عمـل کنـد. اگـر بنا بر این شـده اسـت که این نشـریه زین پس بـاعنوان «فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیات و هنر» منتشـر شـود و در نتیجه صفحات کمترى به هر یک از ایـن عرصه‌هـا اختصـاص یابـد، امیـدوارم به جـاى آن بتوانیـم با بالابردن سـطح کیفى مقـالات جـاى خالى صفحـات نانوشـته را جبـران کنیـم.

بـا روش تلفیقى که بـه دلایل گوناگـون، خانـه‌‌کتـاب بـراى دسـته‌بندى مجـلات پیش گرفـت این نشـریه بـا فصلنامه نقـد کتـاب هنـر ادغـام شـد و تصمیم بر آن شـد که از این پـس فصلنامه حاضـر مقالات دو حـوزه هنـرى و ادبـى را در خـود بگنجانـد. البتـه بدیهى اسـت که به سـبب محدود بـودن صفحات، ممکـن اسـت کاسـتی‌هایى در هـر دو حـوزه پیش آیـد، اما بـاتوجه به اینکـه ادبیـات خـود هنـر کلامـى اسـت، کنـار هـم قـرار گرفتـن ایـن دو دسـته مقالات شـاید هـم بـراى خواننـدگان ادبیـات و هـم هنر دلپذیـر باشـد. وجوه مشـترکى همچون فلسفه هنـر و ادبیـات، مکتب‌هـاى هنـرى و ادبى و همچنیـن مطالعات تطبیقـى ادبیات و هنـر بی‌شـک می‌توانـد موجـد مسـیرهاى تـازه پژوهشـى و مطالعاتـى شـود. به‌هرروى این نشـریه زیـن پـس باعنوان فصلنامه نقـد کتـاب ادبیات و هنر منتشـر خواهد شـد.
 

فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان 1397 به صاحب امتیازی موسسه خانه‌کتاب و مدیر مسئولی نیکنام حسینی‌پور، به بهای 10هزار تومان منتشر شده و در ضمن فایل الکترونیکی آن را نیز می توانید در اینجا ببینید.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 270299