تبارشناسي سياست خارجي ايران در ديالكتيك غرب

28 خرداد 1387 ساعت 15:04

كتاب «زبان، گفتمان و سياست خارجي» تاليف مجيد اديب‌زاده كه ديالكتيك بازنمايي از غرب در جهان نمادين ايراني است از سوي نشر اختران منتشر مي‌شود.\


به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، مجيد اديب‌زاده كتاب زبان، گفتمان و سياست خارجي را اثري در حوزه مطالعات فرهنگي عنوان كرد و گفت: اين كتاب به زبان و كاربردهاي گفتماني آن به منزله يك امر سياسي توجه و تاكيد دارد. موضوع اصلي اين كتاب تبارشناسي گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.

وي افزود: اين كتاب براي بررسي پيدايش، تكوين و ظهور گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به سراغ نظام‌هاي گفتماني پيشا انقلابي رفته است و از طريق تحليل بينامتني گفتمان‌هاي دهه 40 و 50 ايران نشان داده‌است كه چگونه شيوه‌هاي بازنمايي از غرب در جهان ايران معاصر كه در گفتمان سياست خارجي به ظهور رسيده است ريشه در آن دوران دارد.

اين كتاب در هفت فصل كلي شامل بازتوليد يك گفتمان شباهت با غرب در گفتمان قدرت پهلوي، بازتوليد يك گفتمان تفاوت با غرب در گفتمان ضد قدرت، باز تعريف مرزهاي هويتي در برابر غرب در حوزه نمادين جامعه ايران، انقلاب و ديالكتيك در فضاي گفتماني جامعه ايران، بازتوليد گفتمان تقابل با غرب در تكوين گفتمان انقلاب اسلامي، ظهور گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و روانكاوي عناصر بيگانه ستيزي در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.

كتاب «زبان، گفتمان و سياست خارجي»، ديالكتيك باز نمايي از غرب در جهان نمادين ايراني، تاليف مجيد اديب‌زاده، دانش آموخته رشته علوم سياسي است كه در حدود 240 صفحه از سوي نشر اختران در دست انتشار است.


کد مطلب: 21535

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/21535/تبارشناسي-سياست-خارجي-ايران-ديالكتيك-غرب

ایبنا
  http://www.ibna.ir