كتابشناسي خاطرات انقلاب

 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۰۰
 
 
مبارزه عليه رژيم پهلوي به همت توده‌هاي مردم، روحانيون، شخصيت‌هاي سياسي، روشنفكران و دانشجويان در فاصله سال‌هاي 1342 تا 1357 و به مرور اوج گرفت و انقلاب اسلامي پيروز شد. بسياري از چهره‌هاي مبارز و انقلابي خاطرات خود را منتشر كرده‌اند . "ايبنا" به مناسبت سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، عناوين مهم‌ترين كتاب‌هاي خاطرات منتشر شده را مرور مي‌كند./
كتابشناسي خاطرات انقلاب
 
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين خاطرات به شرح بسياري از فراز و نشيب‌هاي تاريخ انقلاب مي‌پردازند. 

عمده اين خاطرات پس از پيروزي انقلاب ثبت و ضبط شده و از اوائل دهه 1370 تدوين و منتشر شده‌اند.

مهم‌ترين كتاب‌هايي كه با موضوع خاطرات دوران انقلاب اسلامي به چاپ رسيده، عبارتند از:
ـ سياه چاله‌هاي طاغوت سخن مي گويند/ جواد صديق/ 1363.
ـ خاطرات هادي غفاري/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1374.
ـ خاطرات رجبعلى طاهرى/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1375.
ـ خاطرات اكبر براتي/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1375.
ـ خاطرات مرتضي الويري/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1375.
ـ خ‍اطرات‌ و م‍ب‍ارزات‌ ش‍ه‍ی‍د فضل‌الله م‍ح‍لات‍ی‌/ حميد روحاني /مركز اسناد انقلاب اسلامي / 1376 .
ـ خاطرات جواد منصوري/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1376.
ـ خ‍اطرات‌ و م‍ب‍ارزات‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ محمدتقي ف‍ل‍س‍ف‍ی‌/ ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1376.
ـ خاطرات سيدعلى‏اكبر محتشمى‏پور/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1376.
ـ خ‍اطرات‌‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / ۱۳۷۸.
ـ خاطرات سيدمحمد كاظم بجنوردي/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/1378.
ـ روای‍ت‍ی‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (خ‍اطرات‌ عب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍د زن‍جان‍ی) ‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌ ک‍ن‍دری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1379.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ اب‍اذری‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1380.
ـ يادهاي ماندگار (خاطرات من و همسرم دكتر هوشنگ اعظمي)/ فريده كمالوند/ نشر اشاره/ 1380.
ـ خاطرات شكنجه/ طاهره دباغ، احمد سالك، حميد داوودآبادي/ موسسه فرهنگي هنري جنات فكه /1380.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د ی‍زدی‌/ ‌ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1380.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍ل‍ی‌ ج‍ن‍ت‍ی‌/ س‍ع‍ی‍د ف‍خ‍رزاده‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1381.
ـ مسي به رنگ شفق (سرگذشت و خاطرات سيدكاظم موسوي)/ علي اكبر رنجبر كرماني/ نشر ني/ 1381.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍ب‍اس‌ خ‍ات‍م‌ ی‍زدی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1381.
ـ خاطرات جعفر شجوني/ علي‌رضا اسماعيلي/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1381.
ـ خاطرات آیت الله پسندیده / به‏كوشش محمدجواد مرادى‏نيا / دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1381 (چاپ سوم).
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍س‍ع‍ودی‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ت‍دوی‍ن‌ ج‍واد ام‍ام‍ی‌ /م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1381.
ـ خاطرات محمد علي گرامي/ محمدرضا احمدي/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1381.
ـ خاطرات حجت‌الاسلام دعاگو/ زهره كلاچيان/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1382.
ـ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه ‌روای‍ت‌ خ‍اطره‌ از دوران‌ زع‍ام‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ت‍ا ق‍ی‍ام‌ ۱۵ خ‍رداد/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ ح‍دی‍ث‌ روی‍ش‌ (خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‌های‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان)‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌/ ‌ رح‍ی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
- آن‌ها كه رفتند (خاطرات لطف الله ميثمي) (2 جلد) / نشر صمديه / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍راب‍ن‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌/ ‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ده‍ق‍ان‍ی‌ اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍م‍ی‍د ک‍رم‍ی‌پ‍ور و رح‍ی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1382.
ـ من يك شورشي هستم (خاطرات زندان)/ عباس سماكار/ انتشارات مهر انديشي/ 1382.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ن‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ خورشيدواره (خاطرات طاهره سجادي)/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1383.
ـ خاطرات محسن رفيق‌دوست/ داوود قاسم‌پور/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1383.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍س‍ن‌ روح‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍ود طاه‍راح‍م‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ س‍ف‍ر ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ان‍ص‍اری‌م‍ح‍لات‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏ / 1383.
ـ خ‍اطرات‌ اح‍م‍د ق‍دی‍ری‍ان ‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ب‍وی‌ و م‍ح‍م‍درض‍ا س‍راب‍ن‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ عبور از شط شب (خاطرات علي مهر بشارتي جهرمي)/ احمد رشيدي/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1383.
ـ خاطرات محمدحسن خاكساران/مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1383.
ـ خاطرات مصطفی رهنما / مسعود كرميان / دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1384.
ـ تاريخ شفاهي سازمان مهدويون/ جليل امجدي/ مركز اسناد انقلاب اسلامي/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ اح‍م‍د ت‍وک‍ل‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌ف‍ر / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍درض‍ا اع‍ت‍م‍ادی‍ان‌ / م‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ ع‍زت‌ ش‍اه‍ی (مطهري) / ن‍رگ‍س‌ ک‍لاک‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍د س‍م‍ام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌/م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ال‍ح‍ی‌م‍ازن‍دران‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا ک‍رب‍اس‍چ‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ طاه‍ری‌خ‍رم‌آب‍ادی (2 جلد)‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا اح‍م‍دی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ غلامحسین جمی / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1384.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍ود ش‍روی‍ن‌/ ح‍م‍ی‍د ک‍رم‍ی‌پ‍ور / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‏/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ دری‌‌ن‍ج‍ف‌‌آب‍ادی‌/ ح‍ی‍در ن‍ظری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384. 
ـ از دانشگاه تهران تا شكنجه‌گاه ساواك/ گفت‌وگو با جلال رفيع/ موزه عبرت ايران/ 1384.
ـ خ‍اطرات‌ غلامرضا ح‍س‍ن‍ی‌/ ‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ اب‍اذری‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی / 1384.
ـ خاطرات مرضيه حديدچي (دباغ) / محسن كاظمي/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1384 (چاپ سوم). 
ـ خاطرات احمد احمد/ محسن كاظمي/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1385.
ـ خاطرات سيدمرتضي نبوي/ جواد كاموربخشايش/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1385.
ـ عزت شاهي/ محسن كاظمي/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / 1385.
ـ نامي كه ماند (خاطرات سيد كاظم ذوالانوار)/ جواد كامور بخشايش/ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي/ 1385.
ـ خاطرات شیخ‌احمد سالک/ محمد‌مهدی سیفی /مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍د پ‍ی‍ش‍گ‍اه‍ی‌ف‍رد/ ‌ رض‍ا م‍خ‍ت‍اری‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ / م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‏‫‏‏/ 1385.
ـ خاطرات آیت‌الله نورمفیدی/ غلامرضا خارکوهی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ همگام با مردم در انقلاب اسلامی/ محمد‌هاشم‌ پور‌یزدان‌پرست / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1385.
ـ آن روزها نامهربان/ نويسنده فاطمه جلالوند/موزه عبرت ايران/ 1385.
ـ شكنجه در رژيم شاه/ سعيد صمدي‌پور/ مركز اسناد انقلاب اسلامي / 1385.
ـ خاطرات احمد ملکی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
ـ آیینه‌دار مهر (خاطرات آیت‌الله غیوری)/ محمدرضا سرابندی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ /1386.
ـ دوران خاطرات و مخاطرات / حسین میرزاخانی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1386.
ـ خاطرات مرحوم حاج‌ احمد شهاب / حکیمه امیری/مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
ـ خاطرات سیداحمد آوایی/ مریم شادمحمدی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1386.
شكنجه‌گران مي‌گويند/ قاسم حسن‌پور/ موزه عبرت ايران/ 1386.
ـ ج‍ام‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ (خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ادی‍خ‍واه)‌ سه جلدي/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫/1387.
ـ خاطرات حسین عمادی / ایرج تبریزی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫‏/ 1387.
ـ خاطرات آیت‌الله محمد مومن/ رضا شیخ‌محمدی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ / 1387.
ـ خاطرات دکتر حسن غفوری‌فرد/ طاهره خدارحمی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی /1387.
ـ خاطرات خانم بهجت افرا (ام‌الاسرا) / حکیمه امیری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ /1387.‮‬
ـ خاطرات سیدمحسن موسوی‌فرد کاشانی / مهدی قیصری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / ‏‫‏‏1387.
ـ خاطرات زندان (گزیده‌ای از ناگفته‌های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی) /  سعيد غياثيان / دفتر ادبيات انقلاب اسلامي / زير چاپ. 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 33291