سياستمداران ایرانی درباره فلسطين چه نوشتند؟/از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ تا انتفاضه

 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۱
 
 
آنچه می‌خوانید گزارش «ايبنا» از گزیده كتابشناسي سياستمداران ايراني است كه درباره فلسطين كتاب نوشتند. در این کتابشناسی بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز که در کتاب‌هایی مکتوب شده‌اند آمده است.‌‌
سياستمداران ایرانی درباره فلسطين چه نوشتند؟/از ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ تا انتفاضه
 

خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)- مساله فلسطين و غزه به عنوان مهم‌ترين مساله خاورمیانه و دنياي اسلام، اين روزها توجه بسياري از كشورهاي جهان را به خود معطوف كرده است؛ اختلاف اسرائيل و فلسطين، مساله‌اي است كه ساليان سال هنوز راه حلي براي آن پيدا نشده و افراد بسياري از ملت فلسطين هر روز مظلومانه قرباني مي‌شوند.
 
با توجه به حوادث اخير و تشديد اختلافات ميان فلسطين و اسرائيل و با توجه به نزديك‌شدن روز جهاني قدس، بر آن شديم تا موضوع فلسطين را بيشتر مورد واكاوي قرار دهيم. در اين زمینه به مهم‌ترين سياستمداراني كه در جمهوري اسلامي ايران، مساله فلسطين را زير ذره‌بين قرار داده و كتاب‌هايي را در اين زمينه تالیف کرده‌اند، پرداخته‌ایم. 

♦ امام خمینی(ره) (رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران)
•‏ درباره فلسطین: پیام‌ها،نامه‌ها و فرموده‌های پیشوای انقلابی اسلام ...، تهران: سیدجمال‏‫، [۱۳]،۱۱۲ص.‬‬‬
‏‏‬‬•‏ فرموده‌های پیشوا درباره فلسطین: پیام‌ها، نامه‌ها، و فرموده‌های... ، تهران: ۱۵ [پانزده] خرداد‏‫،‏ ‏‫۱۲۸ ص 
‏•‏ ‏ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)، ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۷۸، 253 ص. 
•‏ ک‍ت‍اب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ک‍لام‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)
‏ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۷۸.
‏•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‮‬
‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‮‬‏‫، ۱۳۷۴، ۲۳۳ ص.‬‬

♦ حضرت آیت‌الله خ‍ام‍ن‍ه‌ای ‌(رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران‏‬)
•‏ پ‍اره‌ ت‍ن‌ اس‍لام‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌: ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ در ن‍گ‍اه‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت،‏ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌؛ ک‍ت‍اب‌ ۱۴، ۱۳۸۲ ‌، ۳۱۲ ص.
‌•‏ م‍س‍ال‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌: ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌الله‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، دف‍ت‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ا م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، دف‍ت‍ر رس‍ان‍ه‌ه‍ا، []۱۳۷۹،۱۴۸ ص
‏•‏ ‏متن سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مراسم گشایش کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تهران-۴ اردیبهشت۱۳۸۰، [بی‌جا]:[بی‌نا]‏‫، [۱۳].‬‬  
• ‏سخن خورشید، گردآوری محسن حسن‌زاده‌بنام، مشهد: خانه پژوهش‏‫، ۱۳۹۲.‬‬‏‫۸۴ ص
• ‏ف‍ل‍س‍طی‍ن‌: م‍ن‌ م‍ن‍ظار ق‍ائ‍د ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ای‍ران‌، اع‍داد ف‍اطم‍ه‌ ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍زه‍ره‌ ع‍ن‍ادال‍غ‍زال‍ی‌؛ م‍راج‍ع‍ه‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ رع‍د ج‍ب‍اره، ‌ ت‍ه‍ران‌: م‍ک‍ت‍ب‌ دراس‍ات‌ ای‍ران‌ ال‍م‍ع‍اص‍ر و ال‍ث‍وره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍دراس‍ات‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و ال‍دول‍ی‍ه‌، ۱۳۸۳، ۱۹۱ ص
• ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ و رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، م‍ول‍ف‌ س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍اع‌، ۱۳۸۲،۱۹۵ ص.
• ال‍ق‍دس‌ و ال‍ق‍ض‍ی‍ه‌ ال‍ف‍س‍ل‍طی‍ن‍ی‍ه‌ (اراآ و م‍واق‍ف‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍ام‍ن‍ئ‍ی‌)، اع‍داد ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍وی‍ت‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌،۱۵۱ ص‌. 

♦ آیت الله علی‌اكبر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ (رئيس جمهوری سابق ايران)
• ‏اس‍رائی‍ل‌ و ف‍ل‍س‍طی‍ن، ت‍ه‍ران‌ : جهان آرا‏‫،[۱۳۳۵].‬‬۱۱۱ص.‬‬
‏‬‬•‏ اس‍رائی‍ل‌ و ق‍دس‌ ع‍زی‍ز، ق‍م‌: انتشارات آزادی‏‫، ۱۳،[۴۶] ص.‬‬
‏• ‌س‍رگ‍ذش‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ی‍ا، ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اه‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار،  ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اک‍رم‌ زع‍ت‍ی‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۲،۴۲۴ ص‌. 
• گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: ب‍ار دی‍گ‍ر و ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا چ‍ن‍د س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ و گ‍اه‍ش‍م‍ار وق‍ای‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍ب‍اس‌ ب‍ش‍ی‍ری،‌ ت‍ه‍ران‌: ص‍دف‌ س‍م‍اآ، ۱۳۸۱.۲۹۶ ص‌

♦ ‏ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ولای‍ت‍ی‌ (مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری و رئیس فعلی مرکز مجمع تشخيص مصلحت نظام)
• ای‍ران‌ و م‍سال‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ن‍اد وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ (۱۸۹۷ - ۱۹۳۷م‌. = ۱۳۱۷ش‌. - ۱۳۱۵ق‌.)، ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۶.
‌• ای‍ران‌ و ت‍ح‍ولات‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ (۱۳۱۷ - ۱۳۵۷ش‌/ ۱۹۳۹ - ۱۹۷۹م‌.)؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۰، ‌۲۹۳ ص‌.

♦ زهرا مصطفوی (دبیر کل تشکل جمعیت زنان جمهوری اسلامی و دختر امام خمینی(ره) و همسر محمود بروجردی) 
• جستارهایی پیرامون فلسطین، تهران :جمعیت دفاع از ملت فلسطین، نشر قبله اول، ‏‫۱۳۹۱.‬‬، ۳۳۳ ص.‬‬ ۶۰۰۰۰ ریال‬ ‏‫‬‬‭ 

♦ ع‍ب‍دالله‌ ج‍اس‍ب‍ی‌ (رئیس دانشگاه آزاد از ابتدای تاسیس آن در سال ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۹۰ بود و کاندیدای دوره‌های ششم و هشتم ریاست جمهوری)
‌•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ در ف‍راز و ف‍رود ت‍اری‍خ‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ر وق‍وع‌ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌ در ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ اش‍غ‍ال‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ق‍اوم‍ت‌‏‫، ۱۳۷۹، [۱۱] ص‌، 3000 ريال

‏♦ جلال‌الدین فارسي (نویسنده و سیاستمدار سابق و نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی در ایران)
‌•‏ برخورد مکتبی با آزادی فلسطین، سخنرانی جلال الدین فارسی، تهران: حزب جمهوری اسلامی‏‫، ۱۳۵۹.‏‫۴۴ ص.‬؛ ‏‫‏ 

♦ ج‍م‍ی‍ل‍ه ک‍دی‍ور ‌(نماینده مردم تهران در مجلس ششم)
‏• پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌ ص‍ل‍ح‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۴، ۳۲۲ ص‌.
•‏ ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌؛ ح‍م‍اس‍ه‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌، ‏ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۲، ‏ ۳۲۴ ص.

‏♦ ع‍طاالله‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی (نویسنده، نماینده شیراز در دوره اول مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوري خاتمي)
‌•‏ ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‌ه‍ا، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۸۰ 

♦ ه‍ادی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌ (از نویسندگان و فعالان سیاسی در دهه پنجاه )
•‏ ح‍رک‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ از آغ‍از ت‍ا ان‍ت‍ف‍اض‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۸۵، ۲۶۴ ص‌‬. 
• پیکار در فلسطین و بیت‌المقدس، نوشته؛ مقدمه از علی حجتی‌کرمانی، قم: دارالتبلیغ اسلامی قم،مرکز انتشارات‏‫، ۱۳۵۱، ۱۲۰ ص

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 203777